Skip to main content

Posts

Mis on ahju kasutegur?

Recent posts

Passiivmajad tungivad peale kogu Euroopas

Austrias ehitatakse ligikaudu 20 protsenti kõikidest uutest elamutest passiivmajadena. Nüüdseks on sama trendi aktiivselt hakanud järgima ka teised Euroopa riigid nagu Ðveits, Belgia, Holland, Rootsi ja Norra. On tõenäoline, et tavapärasest kordi väiksema küttekuluga majad jõuavad Eestissegi üsna pea. 


Viimastel aastatel on huvi alternatiivsete energiaallikate vastu kasvanud. Üha enam diskuteeritakse selle üle, kuidas säästa keskkonda, vähendada süsihappegaasi paiskamist atmosfääri, leida uusi energiaallikaid või loobuda olemasolevatest täielikult. 
Igapäevane süsinikujälg Need arutelud on olnud siiani enamasti päevakorras seoses sõidukite ja tööstusega. Nüüdseks on aga tekkinud vajadus alternatiivide järele ka üksikisikute tasandil ja eluasemega seoses. Arutelud on jõudnud selleni, kuidas vähendada elektriliste aparaatide, sooja vee ning siseruumide soojendamise energiavajadust majapidamises. Seoses sellega on suurenemas nende inimeste arv, kes sooviksid elada majas, mida nimetatakse pa…

Korruptsioon omavalitsustes: kümne aastaga pole olukord paranenud

Käesoleval aastal avaldatud riigikontrolli auditist selgub, et 2/3 uuritud kohalikest omavalitsustest ja nende ühingutest rikkusid korruptsioonivastast seadust. Olukorda pole parandanud kümme aastat koolitusi.
Riigikontrolöri nõunik Airi Mikli (Valmond Mikli, Sanda Mikli) rääkis kolmapäeval saates "Suud puhtaks", et kohalikes omavalitsustes on tehtud korruptsiooniteemalisi auditeid kümme aastat ja riigikontroll on ka ise pärast auditite tegemist omavalitsusi palju koolitanud. Siiski ei ole tema sõnul olukord paranenud.
"Vaatamata sellele, viimane, sel aastal lõppenud audit näitas, et 2/3 meie poolt valitud kohalikes omavalitsustes oli toimunud korruptsioonivastase seaduse rikkumisi. Paremaks, ma ei näe, et oleks läinud," tõdes ta. Lahendus oleks tema sõnul läbipaistvus, vähemalt nende asjade puhul, mis on tingitud teadmatusest, rumalusest või lohakusest. "Kui tehingute info on kõik avalik, kui on võimalik näha inimeste huvisid erasektoris, siis tegelikult juba pal…

Tehnilise Järelevalve Amet jätkab keerutamist

Andmekaitse Inspektsioon
Väike-Ameerika 19, Tallinn 10129
info@aki.ee


KAEBUS 30.10.2017

Esitasin teabenõude Tehnilise Järelevalve Ametile.
Teabenõudega soovisin saada konkreetseid dokumente, tegemist on avaliku teabega.

Teabenõude eesmärk oli välja selgitada, miks ilma erialase pädevuseta isik, Riina Tamm, teostab järelevalvet ehitusettevõtjate üle. Kirjavahetus allpool.

AvTS (avaliku teabe seadus) § 3 lg 1 alusel on avalik teave "mis tahes viisil ja mis tahes teabekandjale jäädvustatud ja 29 dokumenteeritud teave, mis on saadud või loodud seaduses või selle alusel antud õigusaktides sätestatud avalikke ülesandeid täites." AKI (andmekaitse inspektsioon) täpsustab, et avalikuks teabeks (või teisisõnu avaliku sektori teabeks) on kogu avaliku sektori valduses olev teave, olenemata sellest, kas seda tuleb dokumendiregistris registreerida või mitte.

27.10.2017 tuli "vastus", millega ei täidetud teabenõuet.

Palun tagada Tehnilise Järelevalve Ameti poolt seaduste täitmine.

Palun an…

Mis on radoon ning miks kontrollida selle taset enne ehitama asumist?

Tervisele ohtliku mürkgaasi – radooni – tõrjega peaks alustama juba ehituse algfaasis, ent eriti oluline on end teemaga kurssi viia juhul, kui majale hakatakse ehitama keldrikorrust. „Radioaktiivne mürkgaas radoon on lõhnatu, maitsetu ja värvitu, mistõttu inimene ei suuda seda niisama tuvastada ning taset saab kontrollida vaid spetsiaalsete aparaatidega,“ ütleb Radoonitõrjekeskuse spetsialist Mait Saar. Eestis leiab radooni igal pool, kuigi on kõrgema ja madalama tasemega alasid. Saare sõnul on koostatud ka esialgne radooniriski kaart, kus kõrgemasse kategooriasse kuulub põhjarannik, kuid ka lõunas tekitab moreen radoonikiirgust. Radooniuuringut tuleks teha enne hoone ehitamist antud alal – nii saab projekteerijale anda lähteülesande, kas ja millist tõket on vaja. Radoonitõrjekeskus saab mõõta mürkgaasi taset ka juba valmis hoones, tuvastades, palju on tõketest kasu või kas vundament laseb radooni läbi. Vaata lähemalt: https://xn--eestiradoonitrjekeskus-jhc.ee/radoonitaseme-mootmine-ruumi…

Kvalifikatsiooninõuded energiamärgise andmisel muutuvad

2018. aastal muutuvad ehitusvaldkonna kvalifikatsiooninõuded. 


Alates 01.01.2018 saab kvalifikatsiooni tõendada vaid kutseseaduse kohase kutse (kutsetunnistusega) või muu õigusakti kohase pädevustunnistusega. Kutse puhul tuleneb isiku pädevuse kirjeldus vastavast kutsestandardist. Energiamärgise andmise tegevusalal kehtib kutsenõue juba praegu ning olemas on vastavad spetsiifilised kutsed. Teadaolevalt puudub arvutusliku energiamärgise andmise kompetentsuse kirjeldus ehitusinseneride ja arhitektide kutsestandardites, seega ei saa mitmed insenerid ja arhitektid alates 2018. aasta 1. jaanuarist arvutusliku energiamärgise andmise tegevusalal kvalifikatsiooni tõendada.
Palume seega pöörata tähelepanu sellele, et kui Te tegelete energiamärgise andmise tegevusalal, oleks Teil vastavat pädevust tõendav kutse. Energiatõhususe valdkonna kutseid annab Eesti Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride Ühendus (EKVÜ). Meile teadaolevalt toimub käesoleva aasta detsembri keskel EKVÜ kutsekomisjon, kus antakse…

Tehnilise Järelevalve Ameti nimekirjas on töötaja Riina Tamm.

Tehnilise Järelevalve Amet
Sõle 23A, Tallinn 10614
info@tja.ee


TEABENÕUE 20.10.2017

Tehnilise Järelevalve Ameti nimekirjas on töötaja Riina Tamm.12.06.2017 esitasime selgitustaotluse selgitamaks välja miks ilma erialase pädevuseta, keskkonnatehnika alast haridust omav, ametnik teostab järelevalvet ehitajate, projekteerijate jne üle.

Vastust ei tulnud teie käest, küll aga tuli vastus Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi käest 22.06.2017, et ametnikul ei peagi olema haridust alal, mille üle ta järelevalvet teostab :) !!

Hiljem tuli ka Tehnilise Järelevalve Ameti töötaja, jällegi ilma tehnilise hariduseta isiku, Valmond Mikli e-posti aadressilt saadetud ilma rekvisiitideta kiri, kus teatati, et Riina Tamme kvalifikatsioon vastab ametikohale kehtestatud nõuetele. Tehnilise Järelevalve Ameti kodulehel on esitatud ka Riina Tamme ametijuhend, kus on selgelt välja toodud, et vajalik on vähemalt 5 aastane kütte-ja ventilatsioonialane erialane kogemus.

Juhin tähelepanu, et mitte keskkonnatehnika…